Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Apostille og legalisering

I følge Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961, skal offentlig dokument utstedt i Norge påføres Apostille dersom det skal fremlegges i andre land som har tiltrådt konvensjonen. Det er Statsforvalteren som er apostillemyndighet.

Publisert 09.03.2021

Hva er apostille? Apostille er bekreftelse av norsk offentlig tjenestemanns underskrift på et dokument, at vedkommende er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å utferdige et slikt dokument. Dokumentet må være påført institusjonens embetsstempel. Bokstavstempel godtas ikke. Apostille innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet.

Eksempler på offentlige tjenestemenn Notarius Publicus (dommer/dommerfullmektig eller andre bemyndigede ved byrett eller herredsrett), registerfører ved folkeregistrene, lensmann eller lensmannsbetjent, kirkebokfører, og ansatte ved Brønnøysundregistrene som er bemyndiget til å gi notarialbekreftelse. Apostille kan også påføres dokument som er stemplet og signert av statsautorisert translatør (autorisert i Norge).

Hva slags dokumenter? Det er mottakslandet som avgjør hvilke dokumenter som må påføres apostille. Det mest vanlige er fødselsattester, vigselsattester, firmaattester, fullmakter ved salg av eiendom og skip samt kopi av pass. Apostille kan påføres kopi av dokument dersom offentlig tjenestemann har bekreftet dette med original signatur og stempel. Enkelte land krever imidlertid at dokumentet skal være originalt. Saksbehandling Dokumenter som skal påføres apostille behandles umiddelbart. Publikum kan selv komme med dokumentene på Statsforvalterens kontor, eller de kan sendes i posten.

Dersom dokumentene sendes pr. post, må det opplyses hvilket land dokumentet skal fremlegges i. Husk også å oppgi nøyaktig returadresse. Det kan ikke benyttes telefaks eller e-post, da dokumentet i slike tilfeller ikke har originalunderskrift.

For at vi skal kunne apostillestemple et dokument, må dokumentet ha:

  • navn og tittel til vedkommende som har signert dokumentet, enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver
  • signatur (helst med blå penn)
  • embetsstempelet (som regel løvestempel) til den offentlige instansen som har utstedt dokumentet

Statsforvalteren kan ikke bistå med å oversette dokumenter, men noen offentlige instanser gir deg flerspråklige attester hvis du ber om det.